Átrakóállomás:

Olyan hulladékkezelő létesítmény, ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik, adott esetben tömörítik, és – ha az azonnali elszállítás nem lehetséges – a konténert további ürítés nélkül a továbbszállításig tárolják.

Biohulladék:

A biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék.

Mindenolyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható.

Nem tartozik ide a konyhai ételhulladék (moslék) és a használt étolaj és zsír.

Biohulladék-kezelő telep:

A biohulladék begyűjtésére, gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására szolgáló telephely.

Biológiai kezelés:

Az elkülönítetten gyűjtött biohulladék komposztálás vagy anaerob biológiai lebontás útján történő lebontása, illetőleg bomlóképességének csökkentése.

Biológiailag lebomló hulladék:

Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is.

Bűz:

Szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű használatát zavarja.

Csomagolás:

Valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áru tartására, megóvására, átadására, átvételére, szállítására, valamint bemutatására használnak, beleértve minden árut a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott árucikkekig.

Csomagolási hulladék:

Hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot. Anyaga a legkülönbözőbb lehet: műanyag, fa, papír, fém, üveg, társított csomagolás (Tetra-pak). A nem szennyezett csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére van lehetőség a hulladékgyűjtő szigeteinken, valamint hulladékudvarainkban térítésmentesen leadhatóak.

Csurgalékvíz:

A lerakott hulladéktesten átszivárgó, illetve az ott keletkező minden olyan folyadék, amely a hulladéklerakóban marad, vagy amelyet a hulladéklerakó kibocsát. A lerakott hulladékból természetes anaerob folyamatok következtében alakul ki.

Depónia:

lásd Hulladéklerakó,

Egészségügyi hulladék:

Az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok. Kórházakban és más egészségügyi intézményekben keletkező jórészt fertőző anyagok.

Egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély):

A jelentős környezeti hatással rendelkező üzemek csakis ilyen engedéllyel végezhetik tevékenységüket. A hatóság pontosan meghatározza benne azokat a követelményeket és elvárásokat, melyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy az üzem működhessen.

Elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka:

Olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely kereskedelmi, ipari, intézményi vagy egyéb forrásból származik, ha jellegénél és mennyiségénél fogva az elektromos, elektronikus berendezések olyan hulladékához hasonló, amely háztartásból származik. Az elektronikai hulladékok hulladékgyűjtő udvarainkban térítésmentesen leadhatóak.

Elem hulladék:

Elektromos eszköz működtetéséhez már nem használható kimerült elem, mely újratöltésre nem alkalmas. A veszélyes hulladékok közé tartozik.

Elkülönített gyűjtés:

Olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege – adott esetben típusa – szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését. Szolgáltatási területeinken a papír, a műanyag, az üveg, a fém és a társított csomagolás elkülönített gyűjtésére van lehetőség, illetve – egyes településeken – családi házas övezetben a zöldhulladékra vonatkozóan is.

Emisszió:

lásd Levegőterhelés

Energetikai hasznosítás:

Hasznosítási művelet, amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló hulladékból történő energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként használnak fel.

Égő, fénycső:

Eredeti funkciója betöltésére nem alkalmas, kiégett, állapotát tekintve ép izzólámpa vagy fénycső. A veszélyes hulladékok közé tartozik.

Építési és bontási hulladék:

Az építmények építőipari kivitelezése során keletkező hulladék (kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék, fémhulladék, műanyaghulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű építőanyag hulladék). Az építési és bontási hulladékok jellemzője, hogy nem mennek át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson.

Fáradt olaj:

lásd Hulladékolaj

Fém csomagolási hulladék:

Alumíniumból vagy vas-ötvözetből készült csomagolási hulladékok. Ide tartoznak a fém italdobozok (üdítős, sörös), konzerves dobozok, az üveg csomagolási hulladékok fém kupakjai, stb. A tiszta, kiöblített fém csomagolási hulladékok a gyűjtőszigetek sárga színű edényeiben elhelyezhetőek, vagy hulladékudvarainkban térítésmentesen leadhatóak.

Fagyálló folyadék:

Eredeti funkciója betöltésére nem alkalmas, szennyezett fagyálló folyadék. A veszélyes hulladékok közé tartozik.

Festék-, lakkmaradék:

Lejárt szavatosságú vagy visszamaradt festék, lakkhulladék. Összetételét tekintve lehet szerves vagy szervetlen. A veszélyes hulladékok közé tartozik.

Festék, tinta, ragasztó és gyanta hulladék:

Lejárt szavatosságú vagy visszamaradt festék, tinta, ragasztó és gyanta hulladék. A veszélyes hulladékok közé tartozik.

Gumiabroncs hulladék:

Eredeti céljára nem használható gumiabroncs. A nem veszélyes hulladékok közé tartozik.

Gyűjtés:

A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Használt akkumulátorok:

Veszélyes hulladéknak számítanak. Begyűjtésük és hasznosításuk országosan megoldott. A használt akkumulátorok hulladékudvarainkban térítésmentesen leadhatóak.

Használt sütőolaj:

NEM veszélyes hulladék a fáradt olajjal ellentétben. A háztartásokban keletkezett főzésre, sütésre használt sütőolaj bármely hulladékudvarunkban térítésmentesen leadható.

Házi komposztálás:

A saját tevékenységből származó biohulladék (konyhai nyers növényi hulladék) saját kertben (környezeti nevelési céllal iskolák, óvodák kertjében) történő komposztálása, valamint a kész komposzt saját célra történő felhasználása.

Hulladék:

Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

Hasznosítás:

Bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Háztartási hulladék:

A háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot.

Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék:

Az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló.

Hulladékolaj (fáradt olaj):

Bármely ásványi vagy szintetikus kenőolaj vagy ipari olaj, amely az eredeti rendeltetési célra tovább nem használható, így különösen a használt motorolaj és sebességváltó-olaj, kenőolaj, turbinaolaj és hidraulikaolaj.

Hulladékégető mű:

Minden olyan – helyhez kötött vagy mobil – műszaki létesítmény és berendezés, amelyet a hulladék hőkezelése érdekében építettek, függetlenül attól, hogy a keletkezett égéshőt hasznosítják-e vagy sem, ideértve a hulladék oxidálását és más termikus kezelési eljárásokat, így különösen a pirolízist, az elgázosítást vagy a plazmaeljárásokat végző műveket, ha a kezelés során keletkező anyagokat a termikus eljárást követően elégetik.

Hulladékgazdálkodás:

A hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

Hulladékjelleg:

A hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzője.

Hulladékgyűjtő pont:

A hulladékgyűjtő sziget és a speciális gyűjtőhely.

Hulladékgyűjtő sziget:

Különböző fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített gyűjtésére és a közszolgáltatónak történő átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen kialakított, folyamatosan a lakosság rendelkezésére álló hulladékgyűjtő pont, amelyre gyűjtőedényt telepítettek.

Hulladékgyűjtő udvar:

Meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely.

Hulladékkezelő létesítmény:

Az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény.

Hulladéklerakó:

Olyan természetes és műszaki védelemmel ellátott hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben történő lerakására szolgál.

Hulladéklerakó-gáz:

A lerakott hulladék biológiai, kémiai bomlása során a hulladéklerakóban képződő gázkeverék.

Italoskarton doboz:

lásd Kompozit csomagolási hulladék

Kezelés:

Hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is.

Kiürült hajtógázas palack:

Töltetét tekintve üres, de vivőgázt kismértékben tartalmazó hajtógázas flakonok, palackok. A veszélyes hulladékok közé tartoznak.

Komposzt:

A biohulladék komposztálással történő hasznosításával keletkező termésnövelő anyag, amely a növények tápanyagellátásának, illetve a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgál.

Komposztálás:

Az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil biológiai lebontása, mikro- és makroorganizmusok segítségével.

Komposztáló telep:

Olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék komposztálását végzik.

Kompozit csomagolási hulladék (Italoskarton doboz):

Többféle anyagból álló csomagolási hulladék, társított csomagolási hulladéknak is nevezik (pl. Tetra Pak). Közszolgáltatási területünkön a hulladékgyűjtő szigetek műanyagos (sárga) konténereibe dobhatóak (üresen, kiöblítve). A zsákos gyűjtésnél szintén a műanyagos (sárga) zsákba gyűjthető.

Konténer:

A hulladék mennyiségétől, illetve minőségétől függő méretű és speciális kialakítású, zárható vagy nyitott rendszerű tárolóeszköz, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és alkalmas a hulladék gyűjtésére, tárolására, valamint szállítására, ideértve a préselő rendszerrel ellátott konténert és az áruszállítás céljára gyártott fémkonténert is.

Közszolgáltatási terület:

Olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a közszolgáltató végzi.

Közszolgáltató:

Az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.

Lerakás:

A hulladék ártalmatlanítása a földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben kialakított hulladéklerakóban.

Lerakó:

lásd Hulladéklerakó

Légszennyező anyag:

A levegőben lévő és az emberi egészségre vagy a környezet egészére valószínűsíthetően káros hatást gyakorló anyag.

Légszennyezés:

Légszennyező anyag kibocsátási határértéket meghaladó mértékű levegőbe juttatása.

Levegőterhelés (Emisszió):

Légszennyező anyag levegőbe juttatása.

Lomhulladék:

Az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Maradék hulladék:

A hasznosítható és veszélyes összetevők keletkezés helyén történő elkülönítése után a települési szilárd hulladéknak a megmaradt része.

Másodnyersanyag:

A begyűjtött hulladékok azon része, amely felhasználható egy újabb termék gyártási folyamatának alapanyagaként. (pl. a megtisztított műanyag darálék felhasználható műanyag játékok készítéséhez)

Mezőgazdasági vegyszer maradék:

A mezőgazdaságban használatos növényvédőszerek, műtrágyák maradéka, melyet eredeti funkciójára már nem kívánnak felhasználni. A veszélyes hulladékok közé tartozik.

Műanyag csomagolási hulladék:

A csomagolási hulladékok azon része, mely műanyagból készül. Ide tartoznak: üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok kupakjai (samponos, habfürdős, mosószeres, stb.), a háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák). Ezen anyagok a hulladékgyűjtő szigeteinken a sárga gyűjtőedénybe elhelyezhetőek, vagy hulladékudvarainkban térítésmentesen leadhatóak.

Nem műanyag csomagolási hulladék a CD lemez, magnó- és videokazetta, egyéb műanyag hulladék (gyerekjáték, műanyag szék, hungarocell, stb.)

Bár műanyag csomagolási hulladék a tejfeles, joghurtos pohár és margarinos doboz, nem dobhatóak a gyűjtőedényekbe, mert hasznosításuk a közszolgáltatási területünk környezetében jelenleg nem megoldott.

Olajszűrő hulladék:

Elhasználódott, szennyezett olajszűrő. A veszélyes hulladékok közé tartozik.

Papírhulladék:

Újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek (nem keménytáblás), hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz. Higiénés okokból ellenben nem dobható a papírgyűjtő edényzetbe használt papír zsebkendő, szalvéta, illetve élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olajos, zsíros, oldószeres) papírok.

PET palack:

Polietilénből gyártott üdítős, ásványvizes palack, melyet lehetőség szerint összenyomva, kupakkal együtt kell a műanyagos, sárga konténerben elhelyezni.

Ragasztók, tömítőanyagok:

Lejárt szavatosságú, eredeti céljára felhasználni már nem kívánt ragasztók és tömítőanyagok. Veszélyes hulladéknak tekintendők.

Rekultiváció:

A bezárt hulladéklerakó vagy a hulladéklerakó egy része környezeti veszélyességének csökkentése új területhasználat előkészítése érdekében lezárással, műszaki védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy a hulladék felszedésével, továbbá tájba illesztéssel.

Speciális gyűjtőhely:

A környezetre fokozott veszélyt jelentő, valamint a háztartásban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, jól látható és a lakosság számára könnyen megközelíthető helyen, környezetvédelmi és közegészségügyi érdekből kialakított hulladékgyűjtő pont, ahol kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott hulladékfajta (így különösen elem- és akkumulátorhulladék, elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka, hulladékolaj, növényvédőszer vagy ezek csomagolása) a hulladékgyűjtő pontra telepített – az időjárás hatásainak ellenálló – gyűjtőedényben vagy konténerben térítésmentesen elhelyezhető.

Szárazelem,akkumulátor:

Elektromos áramforrás, amely kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető), illetve másodlagos (újratölthető) részegységből (cellából) áll. Kimerülését követően veszélyes hulladéknak minősül. Ezen hulladékok térítésmentes gyűjtésére a közszolgáltatási területünkön levő közintézményekben, iskolákban 20 literes kék edényzetet biztosítunk. A kimerült szárazelem, akkumulátor hulladékgyűjtő udvarainkban is leadható térítésmentesen.

Telepi komposztálás:

Szervezett, elkülönített hulladékgyűjtés során begyűjtött biohulladék komposztálása biohulladék-kezelő telepen.

Települési hulladék:

A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék.

Toner, nyomtató patron:

A piacon beszerezhető nyomtatókban lévő nyomokban folyadék vagy szilárd por állagú festékanyagot tartalmazó kiürült patronok/tonerek. Veszélyes hulladéknak tekintendők.

Újrafeldolgozás:

Olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Újrahasználat:

Olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált.

Újrahasznosítás(recycling):

Hulladékká vált anyagok másodnyersanyagként történő hasznosítása a környezet védelme érdekében.

Üveg csomagolási hulladék:

Ide tartoznak: italos üvegek, (boros, sörös, stb.) befőttes üvegek kupak nélkül. Az üvegek fém kupakjai a gyűjtőszigetek sárga edényzeteibe helyezhetők el. Az üveggyűjtő edényzetbe nem dobható tükör, ablaküveg, villanykörte, szemüveg, nagyító, drótszövetes üveg, katedrál üveg, kerámia, porcelán, neoncső.

Kiégett villanykörtét és neoncsövet ép állapotban hulladékgyűjtő udvarainkban térítésmentesen átvesszük.

Válogatómű:

A hulladék előkezelésére szolgáló hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladék és a hulladékból kinyerhető hasznosítható összetevők válogatását végzik.

Vegyes hulladék:

A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek.

Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg:

Olyan kiürült csomagolóeszköz, mely eredetileg valamilyen veszélyes anyagot tartalmazott. Ide tartozik pl. az üres festékes doboz, kiürült tisztítószeres flakon. Veszélyes hulladéknak tekintendők.

Veszélyes anyagot tartalmazó mosószer:

Lejárt szavatosságú, eredeti funkciójára nem alkalmas maradék mosószer. A veszélyes hulladékok közé tartozik.

Veszélyes anyagot tartalmazó elektronikai berendezés:

Olyan használaton kívüli eredeti funkciójára alkalmatlan elektromos, elektronikus berendezés, melynek van a 72/2013. VM rendeletben szereplő veszélyes tulajdonságokkal rendelkező alkotórésze. A hűtőgépek, valamint a képernyős elektronikai berendezések egy része tartozik ide.

Veszélyes hulladék:

Veszélyesnek minősül az a hulladék, mely a 72/2013. VM rendeletben szereplő felsorolt tulajdonságok (mérgező, maró, irritáló, stb.) közül eggyel, vagy többel rendelkezik; és olyan koncentrációban van jelen, hogy az emberi, állati szervezetre, illetve a természeti környezetre károsító hatást fejt ki. A veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyagok is ide tartoznak.

Veszélyeshulladék-égetőmű:

Olyan hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladékot égetnek.

Veszélyeshulladék-lerakó:

Veszélyes hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására szolgáló, nagyfokú természetes és műszaki védelemmel ellátott létesítmény.

Zöldhulladék:

Olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.).